centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6195" title="فرم پیشنهادیه طرح پژوهشی" target="_blank"فرم پیشنهادیه طرح پژوهشی/a/strong/centerp style=text-align: center;strongفرم پیشنهادیه طرح پژوهشی/strong/p p style=text-align: center;strong (طرح کلان ملی)/strong/p figure id=attachment_6197 style=width: 500px class=wp-caption aligncentera href=http://www.tojihi.com/?p=6195img class=wp-image-6197 size-full src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/business-tojihi.jpg alt=فرم پیشنهاد طرح پژوهشی width=500 height=375 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/business-tojihi.jpg 500w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/business-tojihi-300x225.jpg 300w sizes=(max-width: 500px) 100vw, 500px //afigcaption class=wp-caption-textفرم پیشنهاد طرح پژوهشی/figcaption/figure p/p pپژوهش بنیادی پژوهشی است که بدون توجه به کاربردهای علمی و به منظور گسترش مرزهای دانش یا فراهم ساختن زمینه علمی لازم برای حل مسائل جاری و آتی انجام میشود. پژوهش توسعهای هر گونه فعالیت منظم مبتنی بر دانش موجود و حاصل از پژوهش یا تجربه است که به منظور تولید مواد فراوردهها ابزار فرایندها و یا به منظور توصیف طبقهبندی و بهکارگیری روشهای جدید بهکرد آنها صورت میگیرد. پژوهش کاربردی هر نوع کاوش بدیع به منظور کسب دانش علمی و فنی جدیدی است که برای آن کاربرد ویژهای درنظر گرفته شود و متقاضی مشخصی داشته باشد./p figure id=attachment_6198 style=width: 500px class=wp-caption aligncentera href=http://www.tojihi.com/?p=6195img class=wp-image-6198 size-full src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/business-plan-tojihi.jpg alt=business-plan width=500 height=375 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/business-plan-tojihi.jpg 500w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/business-plan-tojihi-300x225.jpg 300w sizes=(max-width: 500px) 100vw, 500px //afigcaption class=wp-caption-textbusiness-plan/figcaption/figure pراهنمای ارائه و اجرای طرح پژوهشی 1-خلاصه روند بررسی پیشنهادیۀ طرحهای پژوهشی بدین ترتیب است. براین اساس این فرم پیشنهادیه پس از تکمیل جهت بررسی و طی مراحل تصویب دبیرخانۀ شورای عالی عنف به معاونت پژوهشی مرکز تحویل شود. الف- تکمیل وارائه پیش نویس طرح پیشنهادی به مرکز جهت بررسی وانجام تغییرات احتمالی ب- تصویب موضوع در کمیسیون مربوطه ج- ارائه طرح مصوب به شورای عالی عتف جهت ادامه روند بررسی د- اعلام به مجری و مقدمات قرارداد 2-در مواردی که اجرای طرح مستلزم همکاری سایرسازمانهاست طرح دهنده بایستی قبلاً موافقت همکاری سازمانهای مربوطه را کسب و اعلام نماید. 3-کلیه طرحهایی که پس ازتصویب در کمیسیون براساس قراردادی که بین مرکز و مجری طرح منعقد میشود قابل اجراست و از تسهیلات علمی مالی و اداری مرکز برخوردار خواهد شد. 4-مجری طرح طبق قرارداد ملزم به ارائه گزارش پیشرفت کار در فواصل زمانی تعیین شده در قرارداد میباشد. 5-چنانچه انجام طرح پژوهشی در مرحلهای از پیشرفت آن (اعم ازاینکه به نتیجه نهایی رسیده یا نرسیده باشد) منجر به کشف یا اختراع و یا تحصیل حقوقی شود مجری طرح موظف است مراتب را کتباً به معاونت پژوهشی مرکز اطلاع دهد. حقوق فوقالذکرکه دراثر اجرای طرح تحقیقاتی ایجاد گردیده است طبق قرارداد عمل خواهد شد. 6- مجری طرح موظف به انتشار نتایج حاصله در داخل و یا خارج از کشور باذکرحمایت مالی و همکاری مرکز در مجلات معتبر میباشد. 7- چنانچه مجری در هر مرحله از اجرای طرح از ادامه آن منصرف گردد برابر قرارداد منعقد عمل خواهد شد. 9- کلیه تجهیزات و لوازم غیر مصرفی که از محل اعتبار پژوهشی تهیه میشود متعلق به مرکز است و برای انجام طرح تحقیقاتی در اختیار پژوهشگر قرار میگیرد و پس از اجرای طرح طبق قرارداد عمل خواهد شد. 10- در صورتیکه قراردادی درمورد تجهیزات و لوازم و موادی که از محل اعتبار پژوهشی تهیه شده است بین پژوهشگر و سازمانهای دیگر و مرکز منعقد شده باشد مطابق قرارداد عمل خواهد شد. 11- در صورتیکه هریک از بندهای 1و2و3و#8230; رعایت نشود بررسی طرح ممکن نبوده و مسئولیتی ازاین بابت متوجه مرکز نمیباشد./p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6195"فرم پیشنهادیه طرح پژوهشی/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6195"ادامه مطلب ... /a/strong/center
ادامه متن مطلب
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
X