centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6367" title="مفهوم npv چیست ؟" target="_blank"مفهوم npv چیست ؟/a/strong/centerpbارزش خالص فعلی/b (NPV یا NPW) bارزش خالص فعلی/b (NPV یا NPW) در علم اقتصاد مهندسی یکی از روشهای استاندارد ارزیابی طرحهای اقتصادی است. در این روش جریان نقدینگی(درآمدها و هزینهها) بر پایه زمان وقوع(درآمد یا هزینه) به نرخ روز تنزیل میشود. به این ترتیب در جریان نقدینگی ارزش زمان انجام هزینه یا به دستآمدن درآمد نیز لحاظ میگردد. ارزش خالص فعلی در محاسبات اقتصادی اقتصاد مهندسی بودجه کشورها و مباحث اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تجارت و صنعت بهطور گستردهای بهکار میرود./p pدر روش ارزش خالص فعلی ابتدا تمامی هزینهها و درآمدها بسته به اینکه در چه زمانی به وقوع خواهند پیوست با نرخ بهره مناسبی طبق رابطه زیر تنزیل میشوند./p div class=mw-content-ltr dir=ltr dl ddspan class=mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y /spanimg class=mwe-math-fallback-image-inline src=https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1f68845f40f008c8d7742f9ccfced99b7819852e alt={\displaystyle {\frac {R_{t}}{(1+i)^{t}}}} //dd /dl /div pدر این رابطه t زمان انجام هزینه یا واقع شدن درآمد i نرخ بهره(حاصلضرب نرخ سود نرخ ریسک و نرخ تورم قابل پیشبینی) و img class=mwe-math-fallback-image-inline src=https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d65b678ee539ac36de96b554af181ac03b7f16a8 alt={\displaystyle R_{t}} / مقدار کمی درآمد یا هزینه بر اساس جریان نقدینگی است./p pسپس با تفریق هزینههای تبدیل شده از درآمدهای تبدیل شده عدد خالصی بهدست خواهد آمد که به آن NPV گفته میشود. اگر این عدد مثبت باشد طرح سودآور و قابل قبول بوده و اگر منفی باشد طرح زیانده و غیر قابل اجرا(از نظر اقتصادی) است./p p/p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6367"مفهوم npv چیست ؟/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6367"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6363" title="نقطه سربه‌سر چیست؟" target="_blank"نقطه سربه‌سر چیست؟/a/strong/centerpbنقطه سربهسر/b یا bنقطه سربهسری(Break-even)/b اصطلاحی است که برای بررسی ارتباط میزان تولید یک بنگاه اقتصادی با میزان سودآوری آن به کار میرود. نقطه سربهسر میزانی از تولید بنگاه اقتصادی را نشان میدهد که در آن میزان هزینهها با میزان درآمدها برابر میشود و بنگاه در این سطح از تولید نه سود میکند و نه زیان. اگر تولید بیشتر از نقطه سربهسر باشد بنگاه سود خواهد برد و اگر کمتر باشد زیان خواهد دید. (a href=https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1 target=_blankویکی پدیا/a)/p p/p p/p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6363"نقطه سربه‌سر چیست؟/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6363"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6354" title="سرمایه‌گذاری چیست؟" target="_blank"سرمایه‌گذاری چیست؟/a/strong/centerpstrongسرمایهگذاری/strong(به انگلیسی: investment) به معنی گذاشتن پول در چیزی با strongانتظار سود/strong از آن است. به طور دقیق تر سرمایهگذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائیهای دیگر به منظور منفعت برگشت های سودمند و مفید در قالب بهره سود سهام یا قدردانی از ارزش وسایل (منافع سرمایه) است. strongسرمایهگذاری/strong وابسته به پس انداز یا کاهش مصرف است. در علم اقتصاد سرمایه گذاری یعنی خرید کالایی که در حال حاضر مصرف نمیشود اما در آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد و آن کالا برای او سودآور خواهد بود. در علم مالی سرمایه گذاری به این معنی است که فرد یک دارایی مالی نظیر سهام را میخرد و پیشبینی میکند که آن دارایی مالی در آینده سودآور خواهد بود و قیمتش افزایش خواهد یافت لذا با فروش به قیمت بالاتر سود خوبی به دست خواهد آورد./p figure id=attachment_6356 style=width: 460px class=wp-caption aligncenterimg class=size-full wp-image-6356 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/investors.jpg alt=سرمایه گذاری width=460 height=276 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/investors.jpg 460w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/investors-300x180.jpg 300w sizes=(max-width: 460px) 100vw, 460px /figcaption class=wp-caption-textسرمایه گذاری/figcaption/figure pسرمایهگذاری در بسیاری ناحیههای اقتصادی مثل حوزه مدیریت کسب و کار یا دارائی و مالیه اعم از خانوادهها بنگاه ها یا دولت ها مورد بحث قرار میگیرد. یک سرمایهگذاری شامل انتخاب توسط یک شخص یا یک سازمان مثل پانسیون سرمایه حقوق بازنشستگی بعد از تجزیه و تحلیل یا اندیشه برای گذاشتن یا قرض دادن پول در یک چرخه وسیله یا دارائی مثل مال کالا ذخیره اوراق قرضه مشتقات مالی(برای نمونه آتیهها و انتخابها) یا دارائی خارجی نام گذاری شده در پول خارجی که سطحی از ریسک معین میکند و امکان برگشت های تولید را در یک دوره از زمان فراهم میکند. سرمایهگذاری با ریسک کمتر از جمع عمومی رخ میدهد. سرمایهگذاری که کاملاً تحلیل شده نباشد می تواند ریسک آن زیاد باشد نسبت به سرمایهگذاری مالک زیرا امکان خسارت در حدود کنترل مالک نیست./p figure id=attachment_6358 style=width: 460px class=wp-caption aligncenterimg class=size-full wp-image-6358 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/great-investors.jpg alt=investors width=460 height=276 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/great-investors.jpg 460w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/great-investors-300x180.jpg 300w sizes=(max-width: 460px) 100vw, 460px /figcaption class=wp-caption-textinvestors/figcaption/figure pدر تئوری اقتصاد یا در اقتصاد کلان سرمایهگذاری مقدار خریداری شده از کالاها در واحد زمان است که مصرف نمیشوند اما برای تولید در آینده استفاده میشوند برای نمونه شامل راه آهن یا ساختمان کارخانه. سرمایهگذاری در سرمایه انسانی شامل emهزینههای آموزش/em بیشتر یا تمرین روی کار است./p figure id=attachment_6359 style=width: 460px class=wp-caption aligncenterimg class=size-full wp-image-6359 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/invest-eggs.jpg alt=سبد سرمایه گذاری width=460 height=276 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/invest-eggs.jpg 460w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/invest-eggs-300x180.jpg 300w sizes=(max-width: 460px) 100vw, 460px /figcaption class=wp-caption-textسبد سرمایه گذاری/figcaption/figure pنمونه ساده از تنوع سازی در سرمایه گذاری بوسیله ضربالمثل همه تخم مرغ هایتان را در یک سبد نگذاریدیعنیهمه سرمایه خود را یکجا به خطر نیاندازید. همه تخم مرغ ها در یک سبد میشکنند. جایگاه هر تخم مرغ در یک سبد متفاوت تنوع بیشتری دارد. ریسک بیشتری برای ازدست دادن یک تخم مرغ وجود دارد اما ریسک کمتری برای ازدست دادن همه آنها است./p figure id=attachment_6360 style=width: 460px class=wp-caption aligncenterimg class=size-full wp-image-6360 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/invest.jpg alt=invest width=460 height=276 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/invest.jpg 460w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/08/invest-300x180.jpg 300w sizes=(max-width: 460px) 100vw, 460px /figcaption class=wp-caption-textinvest/figcaption/figure centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6354"سرمایه‌گذاری چیست؟/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6354"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6270" title="موتورسیکلت مفهومی bmw" target="_blank"موتورسیکلت مفهومی bmw/a/strong/centerfigure id=attachment_6272 style=width: 800px class=wp-caption alignnoneimg class=size-full wp-image-6272 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-1.jpg alt=موتورسیکلت مفهومی width=800 height=463 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-1.jpg 800w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-1-300x174.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-1-768x444.jpg 768w sizes=(max-width: 800px) 100vw, 800px /figcaption class=wp-caption-textموتورسیکلت مفهومی/figcaption/figure p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-6273 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-2.jpg alt=tojihi-concept-motorcycle-2 width=800 height=526 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-2.jpg 800w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-2-300x197.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-2-768x505.jpg 768w sizes=(max-width: 800px) 100vw, 800px / img class=alignnone size-full wp-image-6274 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-3.jpg alt=tojihi-concept-motorcycle-3 width=800 height=533 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-3.jpg 800w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-3-300x200.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-3-768x512.jpg 768w sizes=(max-width: 800px) 100vw, 800px / img class=alignnone size-full wp-image-6275 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-4.jpg alt=tojihi-concept-motorcycle-4 width=800 height=533 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-4.jpg 800w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-4-300x200.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-4-768x512.jpg 768w sizes=(max-width: 800px) 100vw, 800px / img class=alignnone size-full wp-image-6276 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-5.jpg alt=tojihi-concept-motorcycle-5 width=800 height=533 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-5.jpg 800w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-5-300x200.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-5-768x512.jpg 768w sizes=(max-width: 800px) 100vw, 800px / img class=alignnone size-full wp-image-6277 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-6.jpg alt=tojihi-concept-motorcycle-6 width=1050 height=699 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-6.jpg 1050w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-6-300x200.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-6-768x511.jpg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/tojihi-concept-motorcycle-6-1024x682.jpg 1024w sizes=(max-width: 1050px) 100vw, 1050px //p p/p p/p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6270"موتورسیکلت مفهومی bmw/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6270"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6265" title="دانلود فیلم Angry Birds 2016 با لینک مستقیم" target="_blank"دانلود فیلم Angry Birds 2016 با لینک مستقیم/a/strong/centerdiv class=img-selected div class=img-selected div class=img-selected div class=img-selected div class=img-selected div class=img-selected div class=img-selected div align=justify div style=text-align: center; align=justify figure id=attachment_6267 style=width: 370px class=wp-caption aligncenterimg class=size-full wp-image-6267 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/Angry-Birds.jpg alt=دانلود فیلم Angry-Birds width=370 height=548 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/Angry-Birds.jpg 370w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/Angry-Birds-203x300.jpg 203w sizes=(max-width: 370px) 100vw, 370px /figcaption class=wp-caption-textدانلود فیلم Angry-Birds/figcaption/figure /div div align=justifyاطلاعات کامل : a href=http://www.imdb.com/title/tt1985949/ target=_blank rel=nofollowstrongIMDB/strong/a/div /div pژانر : انیمیشن | اکشن | کمدی/p pامتیاز : strong۶٫۴/strong از ۱۰ میانگین رای a href=http://www.imdb.com/title/tt1985949/ target=_blank rel=nofollow۱۶,۴۸۵ نفر/a/p divمنتشر کننده : a href=http://tehmovies.org/ target=_blankته موویز/a/div pکیفیت : HDRip/p pفرمت : MKV/p pحجم : ۴۰۰ مگابایت/p pمحصول : فنلاند | آمریکا/p pزبان : انگلیسی/p pکارگردان : Fergal Reilly, Clay Kaytis/p pبازیگران : Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride/p pخلاصه داستان : داستان انیمیشن در جزیره ای جریان دارد که مملو از پرندگان شاد و سرخوش می باشد که با آرامش در کنار یکدیگر زندگی می کنند. اما زمانی که خوک های سبز مرموز به جزیره می آیند سه پرنده به نامهای: قرمز چاک و بمب باید بفهمند خوک ها در آن جزیره به دنبال چه چیزی هستند/p /div p style=text-align: center;stronga href=http://dl.tehmovies.org/94/95/4/Angry.Birds.2016.HDrip.Tehmovies.org.mkv target=_blankدانلود فیلم /a/strong/p /div /div /div /div /div /div centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6265"دانلود فیلم Angry Birds 2016 با لینک مستقیم/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6265"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6256" title="خانه ی واقعی ما" target="_blank"خانه ی واقعی ما/a/strong/centerp/p p/p figure id=attachment_6258 style=width: 1200px class=wp-caption aligncenterimg class=size-full wp-image-6258 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/Attractive-Prefab-Home-Toby-Long_3.jpg alt=my home width=1200 height=798 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/Attractive-Prefab-Home-Toby-Long_3.jpg 1200w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/Attractive-Prefab-Home-Toby-Long_3-300x200.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/Attractive-Prefab-Home-Toby-Long_3-768x511.jpg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/Attractive-Prefab-Home-Toby-Long_3-1024x681.jpg 1024w sizes=(max-width: 1200px) 100vw, 1200px /figcaption class=wp-caption-textmy home/figcaption/figure pمشکل از جایی شروع می شود که یک سقف و چند دیوار را/p pخانه خود در نظر می گیریم./p pاما خانه ی واقعی ما در ذهن ماست./p pباید برای وسایلش وقت بگذاریم:/p pکسانی که به خاطر می سپاریم/p pکسانی که فراموش می کنیم/p pرویدادهایی که به خاطر می سپاریم/p pرویدادهایی که فراموش می کنیم/p pآنچه انتخاب می کنیم امروز بدانیم/p pو آنچه انتخاب می کنیم امروز یا هرگز ندانیم/p pاین خانه را /p pخوب یا بد زشت یا زیبا سبک یا سنگین/p pهمه جا بر دوش خود حمل میکنیم./p pتاد ویلیامز/p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6256"خانه ی واقعی ما/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6256"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6234" title="تصاویر زیبا و چشم نواز از باغچه های خانگی" target="_blank"تصاویر زیبا و چشم نواز از باغچه های خانگی/a/strong/centerpimg class=alignnone size-full wp-image-6235 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-1.jpg alt=garden (1) width=599 height=449 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-1.jpg 599w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-1-300x225.jpg 300w sizes=(max-width: 599px) 100vw, 599px / img class=alignnone size-full wp-image-6236 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-1.png alt=garden (1) width=1286 height=854 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-1.png 1286w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-1-300x199.png 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-1-768x510.png 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-1-1024x680.png 1024w sizes=(max-width: 1286px) 100vw, 1286px / img class=alignnone size-full wp-image-6237 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-2.jpg alt=garden (2) width=1600 height=1064 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-2.jpg 1600w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-2-300x200.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-2-768x511.jpg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-2-1024x681.jpg 1024w sizes=(max-width: 1600px) 100vw, 1600px / img class=alignnone size-full wp-image-6238 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-3.jpg alt=garden (3) width=2880 height=1800 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-3.jpg 2880w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-3-300x188.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-3-768x480.jpg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-3-1024x640.jpg 1024w sizes=(max-width: 2880px) 100vw, 2880px / img class=alignnone size-full wp-image-6239 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-4.jpg alt=garden (4) width=420 height=280 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-4.jpg 420w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-4-300x200.jpg 300w sizes=(max-width: 420px) 100vw, 420px / img class=alignnone size-full wp-image-6240 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-5.jpg alt=garden (5) width=500 height=500 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-5.jpg 500w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-5-150x150.jpg 150w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-5-300x300.jpg 300w sizes=(max-width: 500px) 100vw, 500px / img class=alignnone size-full wp-image-6241 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-6.jpg alt=garden (6) width=311 height=190 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-6.jpg 311w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-6-300x183.jpg 300w sizes=(max-width: 311px) 100vw, 311px / img class=alignnone size-full wp-image-6242 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-7.jpg alt=garden (7) width=800 height=566 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-7.jpg 800w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-7-300x212.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-7-768x543.jpg 768w sizes=(max-width: 800px) 100vw, 800px / img class=alignnone size-full wp-image-6243 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-8.jpg alt=garden (8) width=308 height=412 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-8.jpg 308w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-8-224x300.jpg 224w sizes=(max-width: 308px) 100vw, 308px / img class=alignnone size-full wp-image-6244 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-9.jpg alt=garden (9) width=5000 height=3750 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-9.jpg 5000w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-9-300x225.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-9-768x576.jpg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-9-1024x768.jpg 1024w sizes=(max-width: 5000px) 100vw, 5000px / img class=alignnone size-full wp-image-6245 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-10.jpg alt=garden (10) width=1920 height=1080 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-10.jpg 1920w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-10-300x169.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-10-768x432.jpg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-10-1024x576.jpg 1024w sizes=(max-width: 1920px) 100vw, 1920px / img class=alignnone size-full wp-image-6246 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-11.jpg alt=garden (11) width=1400 height=1116 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-11.jpg 1400w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-11-300x239.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-11-768x612.jpg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-11-1024x816.jpg 1024w sizes=(max-width: 1400px) 100vw, 1400px / img class=alignnone size-full wp-image-6247 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-12.jpg alt=garden (12) width=640 height=480 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-12.jpg 640w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-12-300x225.jpg 300w sizes=(max-width: 640px) 100vw, 640px / img class=alignnone size-full wp-image-6248 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-13.jpg alt=garden (13) width=1200 height=900 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-13.jpg 1200w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-13-300x225.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-13-768x576.jpg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-13-1024x768.jpg 1024w sizes=(max-width: 1200px) 100vw, 1200px / img class=alignnone size-full wp-image-6249 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-14.jpg alt=garden (14) width=600 height=450 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-14.jpg 600w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-14-300x225.jpg 300w sizes=(max-width: 600px) 100vw, 600px / img class=alignnone size-full wp-image-6250 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-15.jpg alt=garden (15) width=590 height=446 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-15.jpg 590w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-15-300x227.jpg 300w sizes=(max-width: 590px) 100vw, 590px //p figure id=attachment_6251 style=width: 800px class=wp-caption alignnoneimg class=size-full wp-image-6251 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-16.jpg alt=Perfect Backyard Vegetable Garden Design Plans Ideas | width=800 height=1067 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-16.jpg 800w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-16-225x300.jpg 225w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-16-768x1024.jpg 768w sizes=(max-width: 800px) 100vw, 800px /figcaption class=wp-caption-textPerfect Backyard Vegetable Garden Design Plans Ideas |/figcaption/figure pimg class=alignnone size-full wp-image-6252 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-17.jpg alt=garden (17) width=1820 height=1024 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-17.jpg 1820w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-17-300x169.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-17-768x432.jpg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/garden-17-1024x576.jpg 1024w sizes=(max-width: 1820px) 100vw, 1820px //p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6234"تصاویر زیبا و چشم نواز از باغچه های خانگی/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6234"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6217" title="خودروهای قدیمی" target="_blank"خودروهای قدیمی/a/strong/centerpimg class=alignnone size-full wp-image-6218 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-1.gif alt=car (1) width=400 height=300 / img class=alignnone size-full wp-image-6219 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-1.jpeg alt=car (1) width=1920 height=1080 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-1.jpeg 1920w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-1-300x169.jpeg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-1-768x432.jpeg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-1-1024x576.jpeg 1024w sizes=(max-width: 1920px) 100vw, 1920px / img class=alignnone size-full wp-image-6220 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-1.jpg alt=car (1) width=2400 height=1560 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-1.jpg 2400w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-1-300x195.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-1-768x499.jpg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-1-1024x666.jpg 1024w sizes=(max-width: 2400px) 100vw, 2400px / img class=alignnone size-full wp-image-6221 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-1.png alt=car (1) width=1532 height=1049 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-1.png 1532w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-1-300x205.png 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-1-768x526.png 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-1-1024x701.png 1024w sizes=(max-width: 1532px) 100vw, 1532px / img class=alignnone size-full wp-image-6222 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-2.jpeg alt=car (2) width=1920 height=1200 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-2.jpeg 1920w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-2-300x188.jpeg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-2-768x480.jpeg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-2-1024x640.jpeg 1024w sizes=(max-width: 1920px) 100vw, 1920px / img class=alignnone size-full wp-image-6223 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-2.jpg alt=car (2) width=564 height=423 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-2.jpg 564w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-2-300x225.jpg 300w sizes=(max-width: 564px) 100vw, 564px / img class=alignnone size-full wp-image-6224 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-2.png alt=car (2) width=960 height=530 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-2.png 960w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-2-300x166.png 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-2-768x424.png 768w sizes=(max-width: 960px) 100vw, 960px / img class=alignnone size-full wp-image-6225 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-3.jpg alt=car (3) width=2814 height=1683 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-3.jpg 2814w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-3-300x179.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-3-768x459.jpg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-3-1024x612.jpg 1024w sizes=(max-width: 2814px) 100vw, 2814px / img class=alignnone size-full wp-image-6227 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-4-1.jpg alt=car (4) width=1600 height=900 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-4-1.jpg 1600w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-4-1-300x169.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-4-1-768x432.jpg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-4-1-1024x576.jpg 1024w sizes=(max-width: 1600px) 100vw, 1600px / img class=alignnone size-full wp-image-6228 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-5.jpg alt=car (5) width=1024 height=916 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-5.jpg 1024w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-5-300x268.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-5-768x687.jpg 768w sizes=(max-width: 1024px) 100vw, 1024px / img class=alignnone size-full wp-image-6229 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-6.jpg alt=car (6) width=1680 height=1050 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-6.jpg 1680w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-6-300x188.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-6-768x480.jpg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-6-1024x640.jpg 1024w sizes=(max-width: 1680px) 100vw, 1680px / img class=alignnone size-full wp-image-6230 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-7.jpg alt=car (7) width=650 height=448 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-7.jpg 650w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-7-300x207.jpg 300w sizes=(max-width: 650px) 100vw, 650px / img class=alignnone size-full wp-image-6231 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-8.jpg alt=car (8) width=1920 height=1200 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-8.jpg 1920w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-8-300x188.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-8-768x480.jpg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-8-1024x640.jpg 1024w sizes=(max-width: 1920px) 100vw, 1920px / img class=alignnone size-full wp-image-6232 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-9.jpg alt=car (9) width=1920 height=1200 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-9.jpg 1920w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-9-300x188.jpg 300w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-9-768x480.jpg 768w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/car-9-1024x640.jpg 1024w sizes=(max-width: 1920px) 100vw, 1920px //p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6217"خودروهای قدیمی/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6217"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6208" title="تماس‌های تلفنی برای حذف یارانه خانوار" target="_blank"تماس‌های تلفنی برای حذف یارانه خانوار/a/strong/centerp style=text-align: center;ادامه تماسهای تلفنی برای حذف یارانه خانوار/ سلامتی و داشتن ملک دلیل حذف یارانه نقدی/p div div div h1در واکنش به تماسهای کمیسیون ماده 10 صورت گرفت/h1 /div div h1انتقاد از شیوه استعلام برای حذف یارانه نقدی خانوار/ سلامتی و داشتن ملک دلیل حذف یارانه/h1 p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-6209 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-1.jpg alt=yaraneh-tojihi-1 width=600 height=451 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-1.jpg 600w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-1-300x226.jpg 300w sizes=(max-width: 600px) 100vw, 600px //p /div pکمیسیون ماده ۱۰ در تماس با یارانه بگیران دلایل حذف را گزارش و به آنها اعلام میکند که تا چند وقت دیگر یارانه نقدی آنها حذف خواهد شد./p /div blockquote p style=text-align: right;span id=nwstxtPicPane24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند/span/p /blockquote /div pبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارسکمیسیون ماده 10 در تماس با برخی شهروندان که یارانه آنها هنوز برقرار است اعلام کرد چون دارای ملک هستید احتمالا از ماه آینده یارانه شما حذف خواهد شد./p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-6210 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-2.jpg alt=yaraneh-tojihi-2 width=600 height=418 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-2.jpg 600w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-2-300x209.jpg 300w sizes=(max-width: 600px) 100vw, 600px //p pبنابراین گزارشتماس گیرنده در ابتدا از شهروندان درخواست کدملی کرده و اعلام می کند که بنا به دلایلی شما از پرداخت یارانه نقدی حذف خواهید شد./p pبنا بر اظهارات کسانی که با آنها جهت حذف یارانه تماس گرفته شده است: شخص تماس گیرنده استدلال خود را از حذف یارانه بگیران در کمیسیون ماده 10 داشتن ملک عنوان می کند و می گوید طبق مصوبه مجلس قرار است 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شوند و چون شما دارای ملک هستید و بیمار هم نیستید دولت نمی تواند به شما یارانه نقدی پرداخت کند./p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-6211 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-3.jpg alt=yaraneh-tojihi-3 width=600 height=418 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-3.jpg 600w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-3-300x209.jpg 300w sizes=(max-width: 600px) 100vw, 600px //p pشیوه عجیب استعلام دارایی سرپرست خانوار/p pبر اساس این گزارش یک سرپرست خانوار دیگر که برای حذف یارانه با وی تماس گرفته شده بود به خبرنگار فارس گفت: یارانه خانواده من یک بار قطع شده بود که اعتراض کردم و برقرار شد و مجددا از کمیسیون ماده10 برای قطع یارانه با من تماس گرفتند./p p/p pimg class=size-full wp-image-6212 aligncenter src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-4.jpg alt=yaraneh-tojihi-4 width=600 height=418 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-4.jpg 600w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-4-300x209.jpg 300w sizes=(max-width: 600px) 100vw, 600px //p p/p pوی شیوه اتعلام دارایی افراد و احراز هویت را مورد انتقاد قرار داد و افزود: مثلا شماره ملی من را خواندند و گفتند ۳ رقم آخر را خودم بگویم و بعد پرسیدند اطلاعات درآمد و داراییهایم را بگویم./p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-6213 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-5.jpg alt=yaraneh-tojihi-5 width=616 height=434 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-5.jpg 616w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-5-300x211.jpg 300w sizes=(max-width: 616px) 100vw, 616px //p pوی با بیان اینکه چه تضمینی وجود دارد از این روش اطلاعات افراد مورد سوء استفاده قرار نگیرد افزود: من حاضر نشدم اطلاعاتم را بدهم و اپراتور وارد مذاکره شد و گفت وضعیت داراییام را می خواند و من بگویم تایید می کنم یا نه. وقتی در این باره هم همکاری نکردند گفتند به دلیل عدم همکاری یارانه ام قطع می شود./p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-6214 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-6.jpg alt=yaraneh-tojihi-6 width=400 height=290 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-6.jpg 400w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-6-300x218.jpg 300w sizes=(max-width: 400px) 100vw, 400px //p pاین سرپرست خانوار افزود: این در حالی است که ممکن است افراد از روی عجز و ناچاری اططلاعاتشان را بدهند در حالی که این روش صحیح نیست./p p style=text-align: center;img class=alignnone size-full wp-image-6215 src=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-7.jpg alt=yaraneh-tojihi-7 width=273 height=400 srcset=http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-7.jpg 273w, http://www.tojihi.com/wp-content/uploads/2016/07/yaraneh-tojihi-7-205x300.jpg 205w sizes=(max-width: 273px) 100vw, 273px //p p style=text-align: center; p style=text-align: right;منبع خبر : a href=http://www.tojihi.com//توجیهی دات کام/a/p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6208"تماس‌های تلفنی برای حذف یارانه خانوار/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6208"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6205" title="برنامه کاری" target="_blank"برنامه کاری/a/strong/centerpطرح یا برنامه کاری (Business Plan) نوشته ایست که کارآفرین را آماده می کند تا تمام عوامل داخلی وخارجی در گیر در آغاز یک کسب و کار یا فعالیت کار آفرینانهی نوپا را در نظر بگیرد.BP مانند یک نقشه راه برای تضمین موفقیت در عوامل جذب سرمایه جذب تیم کاری مطمئن سازماندهی تیم شناسایی مشتریان تولید محصول مناسب و انتخاب بازار مطمئن به کارآفرین کمک می کند./p centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6205"برنامه کاری/a/strong/center centerstronga href="http://www.tojihi.com/?p=6205"ادامه مطلب ... /a/strong/center
دسته ها :
يکشنبه پنجم 10 1395
X